Καλάθι

Το καλάθι είναι άδειο

Σύμβουλοι-Θεραπευτές

Βοηθήματα

Τηλεφώς Live

Ακρόαση κλασσικής μουσικής

Επιλεγμένα βίντεος

Πρώτες Βοήθειες

  Οδηγίες

PayPal

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Facebook

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα
Ερώτηση Anti-Spam: Πόσα μάτια έχει ο άνθρωπος (2):
 Τα ΔΕΛΦΙΚΑ Ρητά (Παραγγέλματα)

images/YOGA/crow-walking.gif

Το Μαντείο των Δελφών ήταν γνωστό όχι μόνο για τους χρησμούς του, αλλά και για το μεγάλο αριθμό παραγγελμάτων του. Τα παραγγέλματα ήταν λιτά αποφθέγματα (2 έως 4 λέξεων), γεμάτα με σοφία. Τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας.

Φωτίζουν με ανώτερο ήθος ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και αρκετοί Έλληνες τότε, τα εγνώριζαν όλα τους από μνήμης, ενώ προσπαθούσαν αδιάλειπτα να τα εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή!

Ηταν χαραγμένα είτε στον πρόσθιο τοίχο του πρόναου είτε επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού είτε επί του υπέρθυρου είτε επί των στηλών του ναού περιμετρικά.

 • Έπου Θεώ (Ακολούθα τον Θεό)
 • Νόμω πείθου (Να πειθαρχείς στο Νόμο)
 • Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τα Θεία)
 • Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)
 • Ηττώ υπέρ δικαίου (Να υποτάσσεσαι στον δίκαιο)
 • Γνώθι μαθών (Κατανόησε αυτό που έχεις μάθει)
 • Ακούσας νόει (Κατανόησε ακούγοντας)
 • Σ΄ αυτόν ίσθι (Να είσαι ο εαυτός σου)
 • Φρόνει θνητά (Να σκέφτεσαι ως θνητός)
 • Εστίαν τίμα (Να τιμάς την οικία σου)
 • Άρχε σε αυτού (Να έχεις αυτοκυριαρχία)
 • Φίλοις βοήθει (Να βοηθάς τους φίλους)
 • Θυμού κράτει (Να συγκρατείς τον θυμό σου)
 • Φρόνησιν άσκει (Να καλλιεργείς την σύνεση)
 • Πρόνοιαν τίμα (Να εκτιμάς την βοήθεια)
 • Όρκω μη χρώ (Να μην ορκίζεσαι)
 • Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς την φιλία)
 • Παιδείας αντέχου (Να πειθαρχείς στην εκπαίδευση)
 • Καλόν ευ λέγε (Να επαινείς το καλό)
 • Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)
 • Επαίνει αρετή (Να επαινείς την αρετή)
 • Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)
 • Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)
 • Εχθρούς αμύνου (Να αμύνεσαι απέναντι στους εχθρούς)
 • Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενικός)
 • Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)
 • Κοινός γίνου (Να είσαι κοινωνικός)
 • Ίδια φύλαττε (Να προστατεύεις ότι είναι δικό σου)
 • Αλλοτρίων απέχου (Μείνε μακριά από ότι ανήκει σε άλλους)
 • Εύφημος ίσθι (Να φροντίζεις την καλή σου φήμη)
 • Άκουε πάντα (Να ακούς προσεκτικά τους πάντες)
 • Φίλω χαρίζου (Να ευχαριστείς τους φίλους σου)
 • Χρόνου φείδου (Να μην σπαταλάς τον χρόνο)
 • Όρα το μέλλον (Να σκέπτεσαι το μέλλον σου)
 • Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)
 • Ικέτας αιδού (Να σέβεσαι τους ικέτες)
 • Υιούς παίδευε (Να εκπαιδεύεις τα τέκνα σου)
 • Έχουν χαρίζου (Όταν έχεις να χαρίζεις)
 • Δόλου φοβού (Να φοβάσαι τον δόλο)
 • Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
 • Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
 • Όσια κρίνε (Να διακρίνεις τα ιερά)
 • Γνούς πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)
 • Φόνου απέχου (Να μή φονεύεις)
 • Εύχου δυνατά (Να εύχεσαι το εφικτό)
 • Σοφοίς χρω (Να συμβουλεύεσαι τους σοφούς)
 • Ήθος δοκίμαζε (Να εξετάζεις το ήθος)
 • Λαβών απόδος (Όταν παίρνεις, να δίνεις)
 • Υφορώ μηδένα (Μην υποτιμάς κανένα)
 • Τέχνη χρω (Να ασκείς την εκάστοτε απαιτούμενη τέχνη)
 • Ο μέλλεις δος (Δώσε αυτό που ούτως ή άλλως πρόκειται να δώσεις)
 • Ευεγερσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
 • Φθόνει μηδενί (Να μην φθονείς κανένα)
 • Φυλακή πρόσεχε (Να είσαι σε επιφυλακή)
 • Ομοίοις χρω (Να συναναστρέφεσαι τους ομοίους σου)
 • Διαβολήν μίσει (Να μισείς την συκοφαντία)
 • Δικαίως κτω (Να αποκτάς δίκαια)
 • Aγαθούς τίμα (Να τιμάς τους ενάρετους)
 • Κριτήν γνώθι (Να γνωρίζεις τον κριτή)
 • Γάμους κράτει (Να διαφυλάς τον γάμο)
 • Τύχην νόμιζε (Να αναγνωρίζεις την τύχη)
 • Εγγύην φεύγε (Απόφευγε τις υποσχέσεις)
 • Πάσιν αρμόζου - πασι διαλέγου (Να προσαρμόζεσαι σε όλα)
 • Ελπίδα αίνει (Να δοξάζεις την ελπίδα)
 • Δαπανών άρχου (Να διαχειρίζεσαι σωστά τις δαπάνες)
 • Κτώμενος ήδου (Να είσαι ευχαριστημένος με όσα αποκτάς)
 • Αισχύνην σέβου (Να σέβεσαι τη συστολή)
 • Χάριν εκτέλει (Να εκπληρώνεις τις χάρες)
 • Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
 • Τύχην στέργε (Να αγαπάς την τύχη)
 • Ακούων όρα (Όταν ακούς έχε τα μάτια σου ανοιχτά)
 • Εργάζου κτητά (Να εργάζεσαι για αυτά που μπορεί να αποκτηθούν)
 • Έριν μίσει (Να μισείς την έριδα)
 • Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι ότι σε ντροπιάζει)
 • Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς την γλώσσα σου)
 • Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
 • Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
 • Xρώ χρήμασι (Να χρησιμοποιείς τα αγαθά με σύνεση)
 • Αδωροδόκητος δοκίμαζε (Κρίνε χωρίς να επηρεάζεσαι από δωροδοκία)
 • Αιτιώ παρόντα (Μην κατηγορείς κάποιον πίσω από την πλάτη του)
 • Λέγε ειδώς (Να μιλάς όταν γνωρίζεις)
 • Βίας μη έχου (Να μην είσαι βίαιος)
 • Αλύπως βίου (Να ζεις χωρίς να λυπάσαι)
 • Ομίλει πράως (Να μιλάς με πραότητα)
 • Φιλοφρόνει πάσιν (Να έχεις ένα καλό λόγο για όλους)
 • Υιοίς μη καταθάρρει (Μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου)
 • Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς στη γλώσσα σου)
 • Σ΄ αυτόν ευ ποιεί (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
 • Ευπροσήγορος γίνου (Να είσαι ευπροσήγορος)
 • Αποκρίνου εν καιρώ (Να αποκρίνεσαι την κατάλληλη στιγμή)
 • Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλεις να μετανοείς)
 • Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
 • Βουλεύου χρόνω (Να αποφασίζεις την κατάλληλη στιγμή)
 • Επιτέλει συντόμως (Να δρας γρήγορα)
 • Φιλίαν φύλαττε (Να διαφυλάσσεις την φιλία)
 • Eυγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
 • Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
 • Άρρητα μη λέγε (Να μην μιλάς για τα απόρρητα)
 • Το κρατούν φοβού (Να φοβάσαι το κατεστημένο)
 • Καιρόν προσδέχου (Να καλοδέχεσαι την ευκαιρία)
 • Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
 • Γήρας προσδέχου (Να αποδέχεσαι τα γηρατειά)
 • Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι όταν είσαι δυνατός)
 • Ευφημίαν άσκει (Να καλλιεργείς την καλή φήμη)
 • Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
 • Πλούτει δικαίως (Να πλουτίζεις δίκαια)
 • Δόξαν δίωκε (Να επιδιώκεις την δόξα)
 • Κακίαν μίσει (Να μισείς την κακία)
 • Κινδύνευε φρονύμως (Να ριψοκινδυνεύεις με σύνεση)
 • Χρησμούς θαύμασε (Να εκτιμάς τις προφητείες)
 • Ους τρέφεις αγάπα (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
 • Aπόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι κάποιον που είναι απών)
 • Πρεσβύτερον σέβου (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
 • Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)
 • Πλούτω απίστει (Να μην εμπιστεύεσαι τον πλούτο)
 • Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)
 • Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με ύβρεις και αλαζονεία)
 • Προγόνους στεφάνου (Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)
 • Επι νεκρω μη γέλα (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
 • Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με τον δυστυχή)
 • Χαρίζου αβλαβώς (Να ευχαριστείς χωρίς να βλάπτεις)
 • Εξ ευγενών γέννα (Να δημιουργείς με ευγενή υλικά)
 • Επαγγέλου μηδενί (Να μην υπόσχεσαι σε κανένα)
 • Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
 • Τελευτών άλυπος (Όντας ετοιμοθάνατος να μην λυπάσαι)
 • Παν Μέτρον άριστον (Κάθε μέτρο στις πράξεις μας, είναι άριστο)
 • Μηδέν άγαν (Σε τίποτε μην υπερβάλλεις)
 • Ει (Να είσαι, όχι να φαίνεσαι)
 • Γνώθι σεαυτόν (Να γνωρίσεις τον εαυτό σου)
 • Αδικείαν μίσει (Να μισείς την αδικία)
 • Ευσέβειαν φύλαττε (Να διαφυλάττεις την ευσέβεια)
 • Ηδονής κραττείν (Να κυριαρχείς των ηδονών)
 • Μη θρασύνου (Να μήν είσαι θρασύς)
 • Μελέτα το παν (Μελέτα το κάθε τι)
 • Γαμείν μέλλε (Έχε στα σχέδιά σου τον γάμο)
 • Καιρόν γνώθι (Αναγνώριζε την ευκαιρία)
 • Μη επί παντί λύπου (Να μην λυπάσαι για όλα)
 • Πίνων αρμόζες (Όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος)
 • Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών (Να ολοκληρώνεις κάτι χωρίς δειλία)
 • Το συμφέρον θηρώ (Να επιδιώκεις το συμφέρον)
 • Θνήσκε υπερ Πατρίδος (Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου)
 • Τω βίω μάχου (Να μάχεσαι για την ζωή)
 • Ευ πάσχε θνητός (Να περνάς καλά ως θνητός)
 • Τω βίω μη άχθου (Μην αφήνεις να σε βαραίνει η ζωή)
 • Φθιμένους μη αδικεί (Μην αδικείς τους νεκρούς)
 • Πόνει μετ' ευκλείας (Να αγωνίζεσαι με δόξα)
 • Παίς ων κόσμιος ίσθι (Ως παιδί να είσαι κόσμιος)
 • Ήβων εγγρατής (Ως έφηβος να είσαι εγκρατής)
 • Μέσος δίκαιος (Ως μεσήλικας να είσαι δίκαιος)
 • Πρεσβύτερος σοφός (Ως γέροντας να είσαι σοφός)

Ακρόαση κλασσικής μουσικής: CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), Pour le Piano

sound by Jbgmusic